Lajme

Në aplikacionin Zoom mblidhet Këshilli Bashkiak Vlorë ku u miratuan të gjitha pikat

U zhvillua sot, ne aplikacionin Zoom, mbledhja e radhes se Keshillit Bashkiak, ku u miratuan te gjitha pikat, me perjashtim te pikes se fundit, sipas ketij rendi dite: 1.Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së KB datë 1 tetor 2020. 2.Njoftimi i çështjeve të depozituara në KB nga institucionet ose qytetarët në muajin tetor 2020.

3. Miratimi i PV për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin shtator. 4.Miratimi i P/V për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin shtator . 5.Miratimi i P/V për disa shtesa dhe konfirmim të VKB nr 59 dt 05.08.2020. 6.Miratimi i P/V për një shtesë në VKB 108 dt 27.11.2019 për numrin e punonjësve të Bashkisë. 7.Miratimi i P/V për një ndryshim në VKB nr 114 dt 26.12.2019 për miratimin e buxhetit të bashkisë Vlorë për vitin 2020 8.Miratimi i P/V për një shtesë në VKB nr 8 dt.30.01.2020 për subjektin A. Beqiraj

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close