Lajme

Qeveria shpërblen policen Ina Nuka me 12 paga mujore

Ina Nuka, oficerja e policisë e cila u lëndua gjatë protestës së banorëve të Astirit, ku pas shpërthimit të një kapsollë në dorë ajo dëmtoi rëndë gishtat, do të marrë nga shteti 12 paga mujore, rreth 8 milionë lekë të vjetra, të cilat do të përballohen nga fondi rezervë i shtetit.

Vendimi vjen pak pas kthimit të saj nga Turqia, aty ku dhe iu nënshtrua ndërhyrjeve kirurgjikale, për të rikuperuar gishtat.

V E N D I M I PLOTË:

PËR DHËNIE NDIHME FINANCIARE ZNJ. INA GAVROSH NUKA, INSPEKTOR, PUNONJËS POLICIE I PLAGOSUR NË KRYE TË DETYRËS

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.109/2017, “Për buxhetin e vitit 2018”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Dhënien e ndihmës financiare, në masën e 12 (dymbëdhjetë) pagave mujore, znj. Ina Gavrosh Nuka, inspektor, me detyrë oficer i patrullës së përgjithshme, motorist, në Sektorin e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, e plagosur në krye të detyrës për vendosjen e rendit dhe të sigurisë publike.
Efekti financiar, në vlerën 792 000 (shtatëqind e nëntëdhjetë e dy mijë) lekë, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit.
Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA


Panorama

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close